Kadry i Płace

Obsługa kadrowa

Oferujemy Państwu świadczenie następujących usług:

  1. Prowadzenie akt osobowych osób zatrudnionych,
  2. Dokumentowanie podjęcia pracy przed zatrudnieniem, obsługa związana z dopuszczeniem pracownika do pracy,
  3. Przygotowywanie i zmiany umów o pracę, umów cywilno-prawnych, w tym kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i podobnych związanych ze świadczeniem usług na rzecz Państwa firmy,
  4. Obsługa podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  5. Obsługa rozwiązania stosunków zatrudnienia,
  6. Obsługa świadczeń należnych w trakcie zatrudnienia, w tym w przypadku odbywania podróży służbowych,
  7. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Szkoleniowego oraz innych funduszy specjalnych utworzonych w Państwa firmie,
  8. Przygotowanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzenia, Regulaminu ZFŚS.

Obsługa płac

W ramach umowy możemy świadczyć poniższe usługi w uzgodnionym z Państwem zakresie:

1. Prowadzenie rachuby wynagrodzeń, w tym w szczególności:

- obliczanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz powołanych zgodnie z odrębnymi przepisami prawa na podstawie uchwał statutowych organów Państwa przedsiębiorstwa (Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej),

- prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych,

- sporządzanie okresowych deklaracji podatkowych i zrównanych z nimi informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych osób zatrudnionych,

- przygotowywanie deklaracji ZUS, w tym należnych raportów związanych z wypłatą wynagrodzeń,

- przygotowywanie List płac w podziale na podstawę zatrudnienia oraz centra kosztów (MPK),

2. W imieniu Państwa wykonywanie obowiązków płatnika względem ZUS,

3. Przygotowywanie deklaracji PFRON,

4. Sporządzenie i przekazywanie informacji o wysokości przelewów na poszczególne konta pracowników w formie uzgodnionej wraz z plikiem elektronicznego przelewu do systemu bankowego w podziale na odrębne listy płac zgodnie z podstawą zatrudnienia,

5. Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń dla sądów, komorników i innych uprawnionych organów administracji, wystawianie zaświadczeń ZUS dotyczących pracowników, którzy są na zwolnieniach lekarskich po ustaniu stosunku pracy,

6. Sporządzanie polecenia księgowania z podziałem na centra kosztów (MPK),

7. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS,

8. Uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych związanych z prowadzeniem naliczania wynagrodzeń w tym m.in. kontrolach ZUS i podatkowych, PIP w zakresie objętym usługą,

9. Przygotowywanie raportów dotyczących płac według wytycznych,

10. Bieżące informowanie Państwa o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących wynagrodzeń w ramach świadczonych usług płacowych.

Inne usługi związane z obsługą zatrudnienia

- Przygotowanie na zlecenie każdej wewnętrznej procedury, instrukcji, wewnętrznego aktu regulującego porządek korporacyjny związany z obszarem zatrudnienia w Państwa firmie,

- doradztwo w zakresie obszaru Kadr i płac.