Księgowość

Oferujemy w szczególności:

 1. Zgłaszanie rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 3. Prowadzenie zryczałtowanych form opodatkowania, karty podatkowej,
 4. Prowadzenie ewidencji VAT,
 5. Prowadzenie ewidencji składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z Ustawą o rachunkowości, według MSR),
 7. Sporządzenie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnie z Ustawą o rachunkowości, według MSSF),
 8. Prowadzenie księgowości inwestycji realizowanych w ramach środków unijnych,
 9. Nadzór księgowy nad prowadzeniem ksiąg i ewidencji przez klienta,
 10. Pomoc i obsługa księgowa przy transakcjach połączeń, przekształceń, podziale, likwidacji podmiotów gospodarczych,
 11. Przeprowadzanie spisów z natury oraz innych inwentaryzacji,
 12. Przygotowywanie raportów księgowych i kontrolingowych według potrzeb Klienta na podstawie prowadzonej na jego rzecz ewidencją rachunkową,
 13. Analiza obszarów ryzyka finansowego w zakresie działalności przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk,
 14. Planowanie i optymalizacja podatkowa,
 15. Reprezentacja Klientów przed organami kontroli państwowej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 16. Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych Klienta.