Accountant Partner Sp. z o.o.  była wpisana na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3909 prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. W dniu 24 sierpnia 2017 roku Zarząd Spółki złożył wniosek do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów o wykreślenie Spółki z Listy.

Obecnie usługi zastrzeżone dla firm audytorskich proponujemy swoim Klientom we współpracy z firmami audytorskimi wpisanymi na Listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA.  


Usługi biegłego rewidenta

I. Wykonywanie czynności rewizji finansowej:

 • badania sprawozdań finansowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych / skróconych sprawozdań finansowych,

II. Inne czynności rewizji finansowej o charakterze atestacyjnym, jeżeli usługi te w myśl odrębnych przepisów prawa może wykonywać wyłącznie biegły rewident, w szczególności:

 • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art.233 KSH),
 • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału
 • zakładowego (art.312 § 1 KSH),
 • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej (art.312 §1 w związku z (art.126 §1 pkt.2 KSH),
 • badanie planu przekształcenia spółki (art.559 §1 KSH),
 • badanie partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w trybie art.34 ust.4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych,
 • badanie sprawozdań wyborczych w trybie art.120 § 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP,
 • audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta,

III. Świadczenie innych usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej:

 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
 • planowanie strategiczne i organizacyjne,
 • kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych,
 • opracowywanie systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków,
 • planowanie metod lub procedur dotyczących rachunkowości, kontroli budżetów,
 • doradztwo w zakresie planowania, organizacji, efektywności i systemów kontroli,
 • audyty wyżej nie wyszczególnione, w tym due diligence,

IV. Prowadzenie postępowań upadłościowych oraz likwidacyjnych,

V. Doradztwo podatkowe.