Zarządzanie finansami i inne usługi

Proponujemy Państwu inne usługi związane z zarządzaniem finansami, ładem korporacyjnych i wyceną przedsiębiorstw, wśród nich w szczególności:

- opracowywanie dokumentacji Zasad (Polityki) Rachunkowości (dla przedsiębiorstwa prowadzącego księgi rachunkowe i raportującego według Ustawy o rachunkowości oraz według MSR / MSSF),

- przygotowywanie biznesplanów,

- wyceny przedsiębiorstw,

- opracowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych,

- na zlecenie Klienta przygotowanie i wdrożenie procedur wprowadzających ład korporacyjny i zasady kontroli wewnętrznej wewnątrz przedsiębiorstwa,

na przykład:

  • Instrukcja obiegu dokumentów księgowych,
  • Instrukcja fakturowania i rozliczania podatku VAT,
  • Instrukcja stosowania kas rejestrujących,
  • Zasady przechowywania dokumentów podatkowych i płacowych w firmie,
  • Regulamin kontroli wewnętrznej,
  • Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych,
  • Instrukcja użytkowania samochodów służbowych,
  • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych,
  • Instrukcja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w firmie,

- audyty due dilligence,

- audyty śledcze, 

- eksperckie usługi w zakresie rachunkowości, finansów i ekonomii, w tym na rzecz Wymiaru Sprawiedliwości.